تاریخچه لوگوvisa

حتما نام ­ویزاکارت ­تا به ­حال به­ گوشتان خورده ­است.

ویزاکارت­ نام یک ­شرکت ­چند ملیتی است ­که سرویس ­دهنده انواع­ خدمات­ مالی ­به­ صورت­ سراسری دردنیاست.چارلزشارف­مدیرعامل­این شرکت ­آن ­را درسال1958بناکرده اس­ت.  ازوظایف ­این ­شرکت می­توان­ به صدورکارت­ های­ نقدی ­واعتباری ­با نشان­ه‌ای ­تجاری­ قابل استفاده ­­درسراسردنیا وایجاد فضای­ مبادلات ­مالی ­به­ صورت­ الکترونیکی ­اشاره­ کرد.

visa ،لوگوvisa
visa

Visaچگونه شکل گرفت!؟

خلق لوگوvisa از سال 1976 این گونه آغاز شد که طراحان قصد داشتند از کنار هم قرار دادن چندین رنگ در لوگو استفاده کنند از آنجاییکه در دنیای تکنولوژی تناژ رنگ آبی بسیار پر طرفدار است

.وشرکت ­هایی ­مثل ­گوگل­ برای­ آن­ بهای­ زیادی­ قائل­ هستند می­توان ­ازاهمیت این ­رنگ­ درطراحی ­آگاه ­شد.اما درلوگوvisaسال 1976 کمبودرنگ­ آبی­ احساس ­می­شد….

درعرصه ­خدمات­ الکترونیک نقدی و اعتباری تناز رنگی زرد و طلایی نماد اعتبار هستندازاعتبارهستند. وازآنجا کارطراحان ­به­ صورت­ جدی­ استارت­ خوردودرنتیجه­ تلاش­هایشان اولین لوگوvisa اینگونه در نظر مردم پدیدار شد.

طراحان­ پرچم­ سه­ لایه ­ای­ راطراحی­ کردندکه درلایه میانی آن­ آرمvisa قرارداشت.

ودرلایه ­بالایی ­ازرنگ­ آبی ­پررنگ ­وتیره ­استفاده­ کردندکه درزمان خودش مردم­ آن­را سیاه­­ می‌دانستند.ودرلایه­ آخرازرنگ ­زردخردلی­ که ­نماد اعتباربود­استفاده­ کردند.

این­ طرح ­شباهت­‌هایی ­به­ کارت­ ویزیت ­داشت.وتصمیم ­براین­ بودکه ­لوگوvisaمرتبط با کاربرداش درمیا ن­مردم­­نمایش ­داده ­شود.خب­ خوشبختانه ­این­طرح16سال­ درمیان­ مردم­ بودوبه­ خوبی­ حفظ ­­­­­شد.


سرانجام­ درسال1992 تقدیرویزا اینگونه رقمخورد که دچار تغییراتی شود اما مدیر عامل مخالف این تغییرات بوداما لوگوویزا ویرایش شد و کادر مستطیلی در لوگو قبلی کمی تیره تر شد به طوری که یک فضا چند بعدی ایجاد شد. همچنین­ کلمه ویزا درشت­ترنوشته­ شد.وبالاخره ­برای­ درست­ نشان دادن­ ارتباط ­دولای ظه­ رنگی­ کمی ­روشن ترشده بود.

visa ،لوگوvisa
visa

ورژن­ تکمیلی­ لوگوvisa

می­توان ­ایگونه­ گفت­ که ­لوگوی­visa درسال2000به ­چارچوپ ثابت خود رسید واستفاده ­ازرنگ های­ آبی ­و زرد مشخص ه­ای­ لوگودرمیان­ مردم شد و در اخرین ویرایش این لوگو نوشته ویزا و استفاده ویژه از رنگ‌ها

به نظرجالب ­می­رسید ­واهمیت­ این­دورنگ ­درطراحی ­لوگوبه­خوبی درنظرمردم­ جاافتاد.این ­لوگو تا سال  2006­در میان­مردم ­می­درخشید.تااینکه ­­شکل ­کارت­های ویزا متحول­شد بنابراین­لازم­بودکه ­درپیکرلوگوتغیراتی­اعمال­شود.همین­امرباعث­تغیرکلی شکل­لوگوشد.این ­باردیزاین­ لوگوکاملا شگف انگیز و متفاوت بودازکادربندی­ وچندلایه ­بودن خبری­ نبودوازچارچوب­­ مجموعه­ قبلی­ چیزی دیده نمی‌شد البته­ این­ لوگودرابتدا ورود خود کمی عجیب­ به ­نظرمی‌­رسید و برخی ­هنوزطرفدارهمان­ پرچم مبتدی­ بودند.

سرنوشت ­نهایی visa

این­ تا سال2014 عالی وجه ممکن حفظ شد و به خوبی در میان کاربران مشهور شداما مدتی نگذشت که بر اساس

تصمیمیاتی جدید قرار بر این شد که دیگر از رنگ زرد نمادین استفاده نشود و این امربیهوده است نظر ویرایش لوگوترکیب آبی و زرد تصویب گشت .پس­ درنتیجه­ طراحان پیشنهاد استفاده ­ازدورنگ­ آبی­ روشن­ و آبی تیره به صورت سایه روشن را مطرح کردند زیرا بر این باور بودند که دیگر زمان آن رسیده است که از رنگی یک دست ییک پارچه در دیزاین لوگو استفاده کنند
پس ­ازطراحی ­لوگوی­ جدیدهمه­­ شاهد لوگوی­ فوق­‌العاده­ جذابی ­ازvisaبودند­که­سراسردقت وظرافت ­بودکه ­این ­ویژگی­ باعث ­منحصربه ­فردشدن­ لوگوشد.

کاربران عزیز سایت ستاشه دیزاین برای طراحی یک لوگو منحصر به فرد کلیک کنید